FAQ / ČESTO POSTAVLJANA PITANJA

1.

Koje se sve vrste polisa putnog zdravstvenog osiguranja mogu kupiti putem webshop-a?

U zavisnosti od Vaših potreba, putno zdravstveno osiguranje putem webshop-a možete zaključiti kao individualno, porodično ili individualno sa više ulazaka:

  • Individualno – podrazumeva osiguranje od jednog do najviše sedam lica, koji putuju zajedno i istovremeno, mogu biti iz različitih starosnih grupa (deca, odrasli, stariji) i odnosi se na jedan izlazak iz zemlje u toku trajanja osiguranja.
  • Porodično - podrazumeva osiguranje minimum jednog odraslog i barem dvoje dece ili dvoje odraslih i jednog deteta, a maksimalno do sedmoro osiguranika ukupno i odnosi se na jedan izlazak iz zemlje u toku trajanja osiguranja.
  • Individualno sa više ulazaka - podrazumeva osiguranje jednog lica koje u toku trajanja osiguranja može više puta izlaziti iz zemlje prebivališta. Ugovara se za određeni period pokrića u okviru perioda trajanja (npr. u okviru 90 dana trajanja osiguranja pokriće je 30 dana, koji se mogu iskoristiti u kontinuitetu ili sa više izlazaka).
2.

Koje kategorije starosnih grupa postoje?

  • Deca – osobe od 0 do navršenih 17 godina života
  • Odrasli – osobe od 18 do navršenih 70 godina života
  • Stariji – osobe od 71 godine života i više

Napomena: godine života računaju se kao razlika između kalendarske godine početka osiguranja i godine rođenja osiguranika.

3.

Koje teritorije su obuhvaćene putnim zdravstvenim osiguranjem?

Putno zdravstveno osiguranje važi isključivo u inostranstvu, i to u državama koje pripadaju ugovorenom teritorijalnom pokriću. Teritorijalnim pokrićem određena je i suma osiguranja (10.000 evra ili 30.000 evra). Moguće geografske teritorije su:

  • Evropa i deo sveta (Evropa i svet osim sledećih zemalja: SAD, Kanada, Japan, Australija, i Okeanija, Novi Zeland)
  • Ceo svet
4.

Kada počinje da važi polisa putnog zdravstvenog osiguranja?

Polisa počinje da važi istekom 24-og časa dana koji je na polisi naveden kao datum početka osiguranja. Datum koji odaberete na prvom koraku je početak pokrića osiguranja, dok je datum na polisi uvek jedan dan manji i odnosi se na datum početka osiguranja.

5.

Na koji način se dobija polisa?

Polisa i propratna dokumentacija dobija se nakon što se unesu neophodni podaci i uspešno izvrši online plaćanje, email-om na adresu ugovarača navedenu prilikom unosa podataka. Takođe, postoji mogućnost preuzmanja putem linka na poslednjem koraku.

6.

Na koji način izvršiti plaćanje?

Plaćanje se može izvršiti isključivo online, platnim karticama koje podržavaju plaćanje preko Interneta, unosom odgovarajućih podataka na formi za autorizaciju plaćanja. Činjenica da Vam je za platnu karticu omogućen web banking, odnosno e-bank servis, ne podrazumeva da je na istoj platnoj kartici omogućeno plaćanje putem Interneta. Ukoliko niste sigurni da li Vam je za platnu karticu omogućeno plaćanje putem Interneta, isto možete proveriti kod Vaše banke, koja je platnu karticu i izdala.

7.

Da li obračunata premija uključuje popust 30%?

Da, obračunata premija za svaku online kupovinu uključuje promotivni popust 30%.

8.

Kojom karticom se može izvršiti plaćanje?

Plaćanje se može izvršiti Visa, MasterCard, Maestro, American Express karticama, bilo koje banke, koje podržavaju plaćanje preko Interneta.

9.

Šta je verifed by visa i secure code?

Verified by Visa i MasterCard SecureCode su servisi koji omogućavaju sigurnu kupovinu putem Interneta, zahvaljujući dvostepenoj autentifikaciji, tako što se Vaš identitet dodatno proverava pomoću jednokratne lozinke, koju znate samo Vi i koja se šalje putem SMS poruke na broj telefona koji ste prijavili Vašoj banci.

10.

Da li AMS Osiguranje a.d.o. čuva informacije o platnoj kartici?

Podaci o platnoj kartici nisu dostupni sistemu AMS Osiguranja jer se kompletan proces naplate obavlja na stranicama banke.

11.

Da li je moguća izmena podataka na polisi?

Ukoliko nije unet ispravan podatak koji nije relevantan za polisu i ne utiče na premiju osiguranja, moguće je izvršiti izmenu podataka. Dovoljno je obratiti se sa ispravnim podacima, brojem polise i zahtevom za željenu korekciju na email adresu online@ams.co.rs ili telefonskim putem na besplatan broj telefona naveden u zaglavlju stranice. Korekcije polise su dozvoljene samo ukoliko polisa nije počela da važi, ali i najkasnije 3 dana od obavljanja kupovine.

12.

Da li se polisa može kupiti u inostranstvu?

Polisa putnog zdravstvenog osiguranja je validna samo ukoliko je kupljena pre izlaska iz zemlje. Ukoliko je polisa kupljena u inostranstvu, kao takva nije validna.

13.

Da li je moguće odustati od kupovine polise putnog zdravstvenog osiguranja?

Ugovarač osiguranja nema pravo na odustanak od ugovora koji je zaključen putem webshop-a, a shodno Zakonu o zaštiti korisnika finansijskih usluga kod ugovaranja na daljinu, u slučaju zaključenja ugovora na daljinu (putem webshop-a) o osiguranju pomoći na putovanju ili ugovora na daljinu o drugim kratkoročnim osiguranjima u trajanju do jednog meseca.

U slučaju da je zaključen ugovor sa trajanjem preko 30 dana, ugovarač osiguranja ima pravo da odustane od ugovora koji je zaključen putem webshop-a u roku od 14 dana od dana zaključenja tog ugovora, bez navođenja razloga za odustanak.

14.

Šta raditi u slučaju iznenadnog događaja u inostranstvu u toku važenja polise ?

Svaki osigurani slučaj koji se dogodi u periodu pokrića potrebno je prijaviti putem call centra na brojeve telefona ili email-om koji su navedeni u Informaciji za ugovarača osiguranja, u Uputstvu za osiguranika i na samoj Ispravi o osiguranju. Troškove medicinskih usluga do 100 evra plaća sam osiguranik, a refundacija se vrši nakon povratka u zemlju prebivališta i nakon prijave štete.

15.

Kako se može dobiti više informacija o putnom zdravstvenom osiguranju?

Sve dodatne informacije u vezi sa ugovorom o osiguranju mogu se dobiti besplatnim pozivom na broj telefona 0800 009 009 ili pozivom na broj telefona +381 11 30 84 900, u periodu 8 do 16h, odnosno na email info@ams.co.rs ili online@ams.co.rs